www.utw-wesola.org

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 

/UserFiles/sprawozdaniemerytoryczne2017.doc

 

Załącznik do Uchwały nr 2 /2018
Zarządu Stowarzyszenia Towarzystwo
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
z dnia 19 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Stowarzyszenia Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
    w  2017 roku
I.    Dane o UTW:
Nazwa organizacji:  
Stowarzyszenie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
Adres siedziby: Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa Wesoła
www.utw-wesola.org; e-mail:  sekretariat@utw-wesola.org  
Data rejestracji w KRS: 23 czerwca 2009 r.
Nr KRS    : 0000331943
Nr Regon    : 141927147
NIP        : 952 20 74 338
Zarząd UTW w składzie:
- Prezes        - Elżbieta Daniłowicz        
- Wiceprezes    - Ewa Fiedorowicz
- Wiceprezes      - Maria Surawska        
- Sekretarz          - Barbara Kozakiewicz    
- Skarbnik     - Zofia Czyżkowska
- Członek              -Jolanta Chmurzyńska
- Członek              -Andrzej Koziorowski   
- Członek              - Marianna Kisiel         
Cele statutowe:
kształtowanie postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie,
włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez wspomaganie integralnego rozwoju osobowego, a zwłaszcza sprawności intelektualnej i fizycznej,
przeciwdziałanie osamotnieniu ludzi starszych poprzez propagowanie postaw aktywnego współuczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
propagowanie wolontariatu na rzecz ludzi starszych, młodzieży i dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia,
ochrona i promocja zdrowia w tym, w szczególności upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości  obywatelskiej i narodowej,
działalność na rzecz mniejszości narodowych, poznania ich kultur i tradycji,
działalność na rzecz ludzi niepełnosprawnych,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania i utrzymania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami Dzielnicy Wesoła,
propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych narodów Europy,
samopomoc koleżeńska w zakresie poprawy jakości życia osób starszych.

 Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Zasady działalności statutowej UTW:
Zajęcia UTW odbywają się na terenie szkół oraz innych placówek na terenie dzielnicy wg grafiku przedłożonego przez Zarząd UTW.
Zajęcia UTW, o których mowa w pkt 7 odbywają się w następującym wymiarze i terminach:
                                 - wykłady audytoryjne - co najmniej sześć razy w miesiącu,
                                 - zajęcia fakultatywne – minimum jeden raz w tygodniu
                                 - inne formy zajęć według wyboru słuchaczy – w miarę potrzeb
                                 - spacery po Warszawie- raz w miesiącu
                                 - comiesięczne spotkania integracyjne
                                 - comiesięczne lekcje muzealne
                                 - wystawy, koncerty, spektakle teatralne
c)    Statystyka ilości słuchaczy:
- Na koniec roku 2017 było 170 słuchaczy(150 kobiet i 20  mężczyzn)
d)    Statystyka odbytych zebrań:
- Zebrania Zarządu UTW –  raz w miesiącu
- Walne Zebranie - 2 razy
- zebranie starostów – 1 raz w roku

2.    UTW realizowało swoje cele następującymi formami organizacyjnymi:
prowadzenie wykładów, seminariów lektoratów języków obcych oraz sekcji problemowych zgodnie z oczekiwaniami członków,
organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, balu karnawałowego,
aktywizowanie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych, zaspokajanie potrzeb rozwijania szeroko pojętej twórczości artystycznej, umożliwienie poznawania dziedzictwa narodowego, kultury polskiej i światowej,
współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką osób trzeciego wieku
organizowanie akcji charytatywnych na rzecz chorych dzieci i bezdomnych

Przedstawiciele Zarządu UTW biorą udział w spotkaniach Komisji Senioralnej (raz w miesiącu) oraz w Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy średnio raz na kwartał oraz w posiedzeniach KDS w Dzielnicy Wesoła.
Współpracujemy z innymi UTW z dzielnic warszawskich. Comiesięczne spotkania integracyjne w naszym UTW są okazją do realizowania naszego powołania w zakresie integracji społecznej. Łączymy pokolenia współpracując ze Szkołą Muzyczną z Wesołej, która organizuje dla naszych słuchaczy wiosenne koncerty muzyczne. Z UTW z Ursynowa, Mokotowa i Saskiej Kępy organizujemy wycieczki.  W roku 2017 nasi słuchacze wspólnie ze słuchaczami z Ursynowa wyjechali na ośmiodniową wycieczkę do Słowenii. Cenimy sobie taką współpracę ma ona charakter trwały. Uniwersytety z innych dzielnic goszczą liderów sąsiadujących uniwersytetów. Nasze UTW na dzień dzisiejszy nie ma możliwości lokalowych, by podjąć się organizacji takiego spotkania. Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń uniwersytetów i dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniem.
 
f)    współpraca z krajowymi organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń w działalności na rzecz osób trzeciego wieku.
 
3.    Zakres działalności statutowej:
Zajęcia podstawowe – to wykłady prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny z tytułem magistra, doktora lub profesora. W 2017 wygłoszono ogółem 31 wykłady o różnorodnej tematyce dotyczące zagadnień z dziedziny: medycyny i profilaktyki zdrowia, rehabilitacji, ziołolecznictwa, historii, historii sztuki, zabytków warszawskich, teatru, historii filmu i muzyki, psychologii, etnografii, geografii, przyrody, muzyki poważnej i religioznawstwa.,
W większości były one finansowane z dotacji.
b)    Wykłady wolontaryjne
17 z wygłoszonych wykładów to wykłady wolontaryjne z zakresu literatury, geografii, medycyny i muzyki poważnej. Na szczególną uwagę zasługują wykłady z cyklu „Moje cuda świata”, z wielką radością i zaangażowaniem p.Iwona Passini dzieli się z nami swoimi wrażeniami z podróży. Drugimi tak popularnymi wykładami są spotkania z muzyką poważną z cyklu ”Filharmonia na wesoło” i „W krainie muzyki”, które prowadzi pani dyr. Szkoły Muzycznej Ewa Sulikowska. Odkrywanie tajemnic z dziedziny muzyki owocuje zwiększeniem zainteresowania tą dziedziną kultury poprzez uczestnictwo w koncertach.  
Ogółem wykładów wysłuchało około1500 osób. Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w wykładach 10-50 osób.
c)    Lekcje muzealne - 5 wyjść do muzeum
d)    Kurs komputerowy –  1 raz w tygodniu- 2 grupy po 5-10 osób ( I-XII)
e)    Zajęcia rehabilitacyjne  2 razy w tygodniu (I-XII),  korzystało ok. 40 osób
f)    Zajęcia sportowe:
- gimnastyka ogólna –  2 razy w tygodniu (30-42 osób) – klub Mambo
- gimnastyka przy muzyce Taniec towarzyski – raz w tygodniu – 1 grupa (20 osób)
- koło brydża sportowego – raz w tygodniu – 4 grupy
g)    Warsztaty treningu pamięci – raz w tygodniu 1 grupa (X-XII)
h)    Zajęcia muzyczne chór - raz w tygodniu 1 grupa (6 osób)
i)    Lektoraty:
- język angielski – raz w tygodniu 5 grup łącznie (ok. 32 osób)
                        - język hiszpański – raz w tygodniu 1 grupa (6 osób)
 - język włoski - raz w tygodniu 1 grupa (4 osób)
 - język niemiecki – raz w tygodniu 1 grupa ( 8 osób)
j)    Malarstwo –1 grupa raz w tygodniu (6 osób)
k)    Wizerunek – 2 grupy raz w tygodniu (15 osób)
l)    Wyjścia do teatru i filharmonii – 11 spektakli teatralnych i jeden koncert w filharmonii
m)    Spotkania integracyjne i okolicznościowe  o różnych tematykach odbywają  się raz w miesiącu. Uroczyste  zakończenie i rozpoczęcie roku akademickiego, wycieczka integracyjna, ognisko oraz spotkanie wigilijne były okazją do bliższego poznania się, zacieśniania więzi i miłego spędzenia czasu przy herbacie i ciasteczku. Na tych spotkaniach nasi słuchacze przedstawiają zdobyte umiejętności , uczestniczki zajęć z wizerunku zorganizowały pokaz mody, chór dał występ a grupa malarska wystawiła swoje prace na wernisażu.
n)    Wycieczki wśród naszych słuchaczy cieszą się dużym powodzeniem. W roku 2017 zorganizowaliśmy 2 wycieczki jednodniowe do ‘’Ziołowego Zakątka w Korycinach” i siedziby zespołu „Mazowsze” w Otrębusach. Jednodniowy edukoplener do Warki, Góry Kalwarii i Czersku odbył się we wrześniu oraz dwudniową wycieczkę do Torunia i Bydgoszczy. Wycieczki były częściowo finansowana z dotacji. Na wycieczkę do Łodzi pojechaliśmy w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną.
o)    Wystawy - zwiedzamy wystawy czasowe i stałe ekspozycje muzealne, nie umknie naszej uwadze żadne wydarzenie kulturalne stolicy a także Polski. Słuchaczki z grupy malarskiej zorganizowały wyjazd na wystawę Fridy Kahlo do Poznania .Odwiedziliśmy muzea i wystawy. Byliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy ,Marii Skłodowskiej – Curie w Zachęcie, Muzeum Kolekcji Porczyńskich
p)    Spacery po Warszawie- prowadzone przez naszą słuchaczkę p. Danutę Mirosz cieszą się dużym powodzeniem,  w okresie zimowym odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik, Planetarium, Wystawę Miniatur, Zamek Królewski oraz Plac Trzech Krzyży i ulice Śródmieścia.
 
Delegacja kilku osobowa na czele z Zarządem brała udział w Ogólnopolskim Kongresie Uniwersytetów.
Grupa malarska pod kierownictwem pani Marii Surawskiej organizuje wernisaże swoich prac, brała udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Piknik w Ogrodzie Saskim i plener malarski w Parku Ujazdowskim był kolejną możliwością pokazania się naszego UTW. Słuchaczki oddają swoje dzieła na cele społeczne. Obrazy naszych słuchaczy ozdobiły Dom Seniora „Gniazdo Rodzinne” w Wesołej a nasi członkowie wolontaryjnie odwiedzają pensjonariuszy tego domu. Przed Świętami  Bożego Narodzenia zorganizowano tam spotkanie z wykładem i kolędowaniem. Nasza grupa wokalna reprezentuje UTW Wesoła przy różnych okazjach w przeglądach takich jak Senioralia. Akcje charytatywne organizowane przez UTW odnoszą sukcesy. Wspieraliśmy „Warszawskie Hospicjum dla Dzieci” zbiórką środków czystości, które bardzo pomogły w pielęgnacji chorych dzieci. Wspieramy darami rzeczowymi bezdomnych a jedna z naszych słuchaczek pani Maria Krzyżowska jest pielęgniarką na telefon w schronisku Alterego. Nasze UTW bierze aktywny udział w obchodach „Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”. Uczestniczyliśmy również w obchodach „Dnia Uniwersytetów Trzeciego Wieku” na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu i Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów. Pomagamy sobie nawzajem, wspomagamy się życzliwością pan Andrzej Koziorowski (członek zarządu) chętnie służy pomocą w drobnych naprawach domowych i doradztwem. Pani Alina Kałasza z powodzeniem organizuje wakacyjny wypoczynek nad morze w Ustroniu Morskim, z którego nasi słuchacze chętnie korzystają .Gościmy w warszawskich teatrach dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszej słuchaczki Grażyny Weber, która z wielką radością organizuje bilety na spektakle.
 

4.    Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
UTW w 2017 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.

5.    Uchwały Zarządu UTW:
W 2017 roku zostało podjętych 6 uchwał w sprawie: przyjęcia i skreślenia członków, przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016r., nadania godności członka honorowego, wysokości opłat i składki członkowskiej, o  przyjęcia programu działania na rok akademicki 2017/2018
i inwentaryzacji kasy.  

6.    Dane o:
Zatrudnieniu
liczba osób zatrudnionych w UTW w 2017 r – 1 pracownik na ? etatu.
2)    kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - nie dotyczy

7.    Dane o działalności zleconej UTW przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności:
W 2017 roku UTW realizowało dotację:
 Trzyletnią dotacje z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy „Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w latach 2016-2019”- umowa nr PS/B/VI/3/10/208/2016-2019 w kwocie 104.850,00.Druga transza w wysokości 37872 za okres od I-XII 2017 została rozliczona 23.02.2018r.

8.    Informacja o rozliczeniach UTW z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Na UTW nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.
Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody Stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku.
Stowarzyszenie na podstawie art. 25 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy  jest  zwolnione ze składania deklaracji CIT- 2.
Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT- 8; PIT- 4; PIT- 11; oraz deklaracje do ZUS.
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

9.    Informacja o przeprowadzonych kontrolach:
W okresie sprawozdawczym, czyli w roku 2017, z Urzędu m.st. Warszawy  przeprowadzono 1 kontrolę dokumentacji finansowej w związku z rozliczeniem dotacji.
Poza tym Zarząd był kontrolowany przez Komisję Rewizyjną. Była to kontrola sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 rok przed Walnym Zebraniem Członków.

10.    Pozostałe informacje:
Stowarzyszenie nie posiada własnych sal na prowadzenie zajęć, w celu organizacji zajęć współpracuje ze szkołami (SP171,SP174,SP172) oraz z Ośrodkiem Kultury w Wesołej. UTW współpracuje również z Biblioteką Publiczną. Dyżury sekretariatu mają miejsce w budynku Straży Pożarnej oraz w Ośrodku Działań Twórczych „Pogodna” w Starej Miłosnej. W siedzibie Biblioteki Głównej organizowana są zebrania Zarządu.   

Zatwierdzenie sprawozdania:
Niniejsze „Sprawozdanie merytoryczne  za  rok  2017” zatwierdzone  zostało  
Uchwałą  nr 2/2018  Zarządu UTW w Wesołej z  dnia 19maja 2018 r.

 
 
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
 

link do filmu "UTW - JUBILEUSZ"

http://youtu.be/XccHnJ_chbs

 

 

strona internetowa dedykowana osobom starszym

http://senioralna.um.warszawa.pl/

 

aktualności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła:
http://wesola.e-bp.pl/
 
 
aktualności Ośrodka Kultury Dzielnicy Wesoła
www.domkulturywesola.net 
https://www.facebook.com/pogodnafilia

 

 

Wesolandia-program Senior Sprawniejszy
www.wesolandia.pl
 
 
 
 

zakładkę edytuje M.Surawska

  
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa
 Powered by: www.cdx.pl